Privacy verklaring

Hotel het Valkennest, gevestigd en kantoorhoudende te Schin op Geul (6305 AB) aan de Oud Valkenburg 18, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Hotel het Valkennest verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Hotel het Valkennest u over de manier waarop Hotel het Valkennest uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Doel
Hotel het Valkennest verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van hotelhetvalkennest.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Hotel het Valkennest gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Hotel het Valkennest.
2. Contact
Als u via het contactformulier op deze website een bericht naar ons stuurt, vragen wij om de volgende gegevens: Naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor het contact.
3. Reserveringen
Als u een reservering plaatst op deze website, vragen wij om de volgende gegevens: Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.), informatie voor reservering (locatie, datum, aantal personen, etc.) en gegevens voor betaling (creditcard / iDeal). Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor het contact. Deze gegevens worden verwerkt door onze partner hoteliers.com en worden de benodigde wettelijke termijn bewaard, met een maximum van 7 jaar.
4. Andere doeleinden
Tot slot kan Hotel het Valkennest uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Hotel het Valkennest geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Hotel het Valkennest voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hotel het Valkennest een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Hotel het Valkennest op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Hotel het Valkennest maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Hotel het Valkennest ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@hotelhetvalkennest.nl.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Hotel het Valkennest tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op hotelhetvalkennest.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Hotel het Valkennest
1. Hotel het Valkennest heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hotel het Valkennest verwerkt ten behoeve van hotelhetvalkennest.nl. Hotel het Valkennest accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Hotel het Valkennest bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Hotel het Valkennest behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via hotelhetvalkennest.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van hotelhetvalkennest.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en hotelhetvalkennest.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 14-05-2020.